احکام نیت روزه

روزه آن است كه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب چیزهایی که روزه را باطل می کند و شرح آن ها بعداً گفته می­شود، خودداری نماید.
نيّت
مسأله 1559 ـ لازم نيست انسان نيّت روزه را از قلب خود بگذارند ، يا مثلاً بگويد فردا را روزه مى‏گيرم ، بلكه همين قدر كه براى انجام فرمان خداوند عالماز اذان صبح تا مغرب كارى كه روزه را باطل مى‏كند، انجام ندهد كافى است و براى آنكه يقين كند تمام اين مدت را روزه بوده، بايد مقدارى پيش از اذان صبح و مقدارى هم بعد از مغرب از انجام كارى كه روزه را باطل مى‏كند، خوددارى نمايد.

Register to read more...

احكام چيزهائى كه روزه را باطل مى‏كند

مسأله 1662 ـ اگر انسان عمداً و از روى اختيار كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام دهد ، روزه او باطل مى‏شود و چنانچه از روى عمد نباشد روزه­اش باطل نمی­شود، ولى بقا بر جنابت در سه مورد باعث بطلان روزه می­گردد، هرچند عمدی نباشد:
بقابر جنابت در خواب دوم به بعد،
قضای روزۀ ماه رمضان،

Register to read more...

مبطلات روزه

چيزهائى كه روزه را باطل مى‏كند:

مسأله 1581 ـ نه چيز روزه را باطل مى‏كند:

اول : خوردن و آشاميدن .
دوم : جماع (نزدیکی).
سوم : استمناء . و استمناء آن است كه انسان با خود كارى كند كه منى از او بيرون آيد.
چهارم : دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر عليهم‏السلام.
پنجم : رساندن غبار غلیظ به حلق.
ششم : فروبردن تمام سر در آب بنابر احتیاط واجب.
هفتم : باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح .
هشتم : اماله كردن با چيزهاى روان .
نهم : قى كردن .
و احكام اينها در مسائل آينده گفته مى‏شود :

Register to read more...

آنچه براى روزه‏دار مكروه است

مسأله 1666 ـ چند چيز براى روزه‏دار مكروه است و از آن جمله است :
1 ـ دوا ريختن به چشم و سرمه كشيدن ، در صورتى كه مزه يا بوى آن به حلق برسد .
2 ـ انجام دادن هر كارى مانند خون گرفتن و حمام رفتن كه باعث ضعف مى‏شود .
3 ـ انفیه کشیدن اگر نداند كه به حلق مى‏رسد و اگر بداند به حلق مى‏رسد جايز نيست .
4 ـ بو كردن گياههاى معطّر .

Register to read more...

جاهائى كه قضا و كفاره واجب است

مسأله 1667 ـ اگر در روزه ماه رمضان عمداً سر به زیر آب فروبرد یا به خدا و پیغمبر نسبت دروغ بدهد یا در شب جنب شود و به تفصیلی که در مسألۀ (1639) گفته شد بیدار شود و دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود،فقط باید قضای آن روز را بگیرد ولی اگر کار دیگری که روزه را باطل می­کند عمداً انجام دهد، در صورتی که می­دانسته آن کار روزه را باطل می­کند یا می­دانسته که آن کار مانند استمنا حرام است ولی نمی­دانسته که روزه را باطل می­کند، قضا و کفاره بر او واجب می­شود و این حکم در قی و اماله با چیزهای روان بنا بر احتیاط واجب است.

Register to read more...

كفاره روزه

مسأله 1669 ـ کسی که كفاره روزه ماه رمضان بر او واجب شده، بايد يك بنده آزاد كند يا به دستورى كه در مسأله بعد گفته مى‏شود دو ماه روزه بگيرد يا شصت فقير را سير كند يا به هر كدام يك مُد كه تقريباً ده سیر «750 گرم» است ، طعام ـ يعنى گندم يا جو يا نان و مانند اينها ـ بدهد و چنانچه اينها برايش ممكن نباشد ، بنا بر احتیاط واجب یا باید هجده روز روزه بگیرد و یا هر چند مد که می¬تواند به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند روزه بگیرد و نه طعام بدهد، باید استغفار نمايد اگرچه مثلا یک مرتبه بگوید: استغفرالله و هر وقت بتواند کفاره را بدهد.

Register to read more...

جاهائى كه فقط قضاى روزه واجب است

مسأله 1697 ـ در چند صورت فقط قضاى روزه بر انسان واجب است و كفاره واجب نيست :
اول : آن كه روزه دار در روز ماه رمضان عمداً سر خود را به زیر آب فرو برد یا نسبت دروغ به خدا و پیغمبر بدهد.
دوم : آن که در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصيلى كه در مسأله (1639) گفته شد تا اذان صبح از خواب دوم یا سوم بيدار نشود .
سوم : عملى كه روزه را باطل مى‏كند، بجا نياورد ولى نيت روزه نكند يا ريا كند يا قصد كند كه روزه نباشد یا قصد كند كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام دهد.

Register to read more...

احكام روزه قضا

مسأله 1703 ـ اگر ديوانه عاقل شود ، واجب نيست روزه‏هاى وقتى را كه ديوانه بوده قضا نمايد .
مسأله 1704 ـ اگر كافر مسلمان شود ، واجب نيست روزه‏هاى وقتى را كه كافر بوده قضا نمايد ، ولى اگر مسلمانى كافر شود و دوباره مسلمان گردد ، روزه‏هاى وقتى را كه كافر بوده بايد قضا نمايد .
مسأله 1705 ـ روزه‏اى كه از انسان بواسطه مستى فوت شده ، بايد قضا نمايد ، اگر چه چيزى را كه بواسطه آن مست شده ، براى معالجه خورده باشد .

Register to read more...

احكام روزه مسافر

مسأله 1723 ـ مسافرى كه بايد نمازهاى چهار ركعتى را در سفر دو ركعت بخواند ، نبايد روزه بگيرد و مسافرى كه نمازش را تمام مى‏خواند مثل كسى كه زیاد مسافرت می­کند يا سفر او، سفر معصيت است ، بايد در سفر روزه بگيرد .
مسأله 1724 ـ مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد ، ولى اگر برای فرار از روزه باشد، مكروه است .

Register to read more...

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

مسأله 1734 ـ كسى كه بواسطه پيرى نمى‏تواند روزه بگيرد يا براى او مشقّت دارد ، روزه بر او واجب نيست ، ولى در صورت دوم بايد براى هر روز يك مُد که تقریباً 750 گرم است گندم يا جو و مانند اينها، به فقير بدهد و در صورت اول نیز بنابر احتیاط باید یک مد طعام بدهد.
مسأله 1735 ـ كسى كه بواسطه پيرى روزه نگرفته ، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگيرد ، احتياط مستحب آن است كه قضاى روزه‏هائى را كه نگرفته است بجا آورد.

Register to read more...

راه ثابت شدن اول ماه

مسأله 1739 ـ اول ماه به پنج چيز ثابت مى‏شود :
اول : آنكه خود انسان ماه را ببيند .
دوم : عدّه‏اى كه از گفته آنان يقين پيدا مى‏شود ، بگويند ماه را ديده‏ايم و همچنين است هر چيزى كه بواسطه آن يقين پيدا شود.
سوم : دو مرد عادل بگويند كه در شب ماه را ديده‏ايم ، ولى اگر صفت ماه را بر خلاف يكديگر بگويند ، اول ماه ثابت نمى‏شود .

Register to read more...

روزه‏هاى حرام و مكروه

مسأله 1748 ـ روزۀ عيد فطر و قربان حرام است و نيز روزى را كه انسان نمى‏داند آخر شعبان است يا اول ماه رمضان، اگر به نيّت اول رمضان روزه بگيرد ، حرام مى‏باشد.
مسأله 1749 ـ اگر زن به واسطۀ گرفتن روزۀ مستحبى حق شوهرش از بین برود، روزۀ او حرام است و احتياط واجب آن است که اگر حق شوهر هم از بین نرود با نهی شوهر روزه مستحبى نگیرد .

Register to read more...

روزه‏هاى مستحب

مسأله 1757 ـ روزۀ تمام روزهاى سال ، غير از روزهاى حرام و مكروه كه گفته شد ، مستحب است و براى بعضى از روزها بيشتر سفارش شده است كه از آن جمله است :
1 ـ پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه ، و چهارشنبه اولى كه بعد از روز دهم ماه است و اگر كسى آنها را بجا نياورد ، مستحب است قضا نمايد و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگيرد ، مستحب است براى هر روز يك مُد طعام به فقير دهد .

Register to read more...

مواردى كه مستحب است انسان از مبطلات روزه خوددارى نمايد

مسأله 1758 ـ براى شش نفر مستحب است در ماه رمضان ـ اگر چه روزه نيستند ـ از كارى كه روزه را باطل مى‏كند خوددارى نمايند :
اول : مسافرى كه در سفر كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام داده باشد و پيش از ظهر به وطنش يا به جائى كه مى‏خواهد ده روز در آنجا بماند برسد .
دوم : مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش يا به جائى كه مى‏خواهد ده روز در آنجا بماند برسد .
سوم : مريضى كه پیش از ظهر خوب شود و كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام داده باشد.

Register to read more...

سایت جدید

.

استفتائات جدید

.

1) ابراز تولی و تبری
س) آنچه که بر هر مسلمانی واجب است در تبری و تولی، چگونه باید ابراز گردد؟
ج) بلی تولی و تبرّی واجب است و کفایت می کند بگوید: من دوستم با کسی که ائمه(ع) را دوست دارد و دشمنم با آن که با اهل بیت (ع) دشمن باشد.

 

2) کفن غصبی
س) شخصی فوت کرده و ما بعد از مدتی(20 یا 30 روز) متوجه شدیم کفن غصبی است حکم شرعی آن چیست؟
ج) اگر صاحب کفن راضی نگردد باید نبش قبر شود و کفن و به صاحبش برگردد.

 

3) ارجحیت نماز نافله
س)خواندن نافله نمازهای یومیه ارجحیت داردیا خواندن تعقیبات نماز؟
ج) نماز از تعقیبات دیگر ارجح است به جز تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها.

حدیث

حضرت علی علیه السلام اَلْخَيْرُ لا يَفْنى؛ كار خير هرگز فانى نمى شود. شرح غررالحكم: ج 1، ص 229
VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR