السلام علیک یا رسول الله (ص)


به مناسبت سالروز رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام مجلس عزا و سوگواری

در دفتر حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی برگزار می گردد.


زمان: جمعه 26 آبان به مدت سه روز از ساعت:10:30

 دانلود فایلهای صوتی درس فقه: الزکاة - اوصاف المستضعفين

فایلهای صوتی درس فقه: الزکاة - اوصاف المستحقين از تاریخ  81/2/30 الی 83/7/13:

 

ردیف نام اجرا بارگذاری
 1 الزکاة - اوصاف المستحقين  
 2 الزکاة - اوصاف المستحقين  
 3 الزکاة - اوصاف المستحقين    
 4 الزکاة - اوصاف المستحقين    
 5 الزکاة - اوصاف المستحقين    
 6  الزکاة - اوصاف المستحقين    
 7  الزکاة - اوصاف المستحقين    
8  الزکاة - اوصاف المستحقين    
9  الزکاة - اوصاف المستحقين    
10  الزکاة - اوصاف المستحقين    
11  الزکاة - اوصاف المستحقين    
12  الزکاة - اوصاف المستحقين    
13  الزکاة - اوصاف المستحقين    
14  الزکاة - اوصاف المستحقين    
15  الزکاة - اوصاف المستحقين    
16  الزکاة - اوصاف المستحقين    
17  الزکاة - اوصاف المستحقين    
18  الزکاة - اوصاف المستحقين    
19  الزکاة - اوصاف المستحقين    
20  الزکاة - اوصاف المستحقين    
21  الزکاة - اوصاف المستحقين    
22  الزکاة - اوصاف المستحقين    
23  الزکاة - اوصاف المستحقين    
24  الزکاة - اوصاف المستحقين    
25  الزکاة - اوصاف المستحقين    
26  الزکاة - اوصاف المستحقين    
27  الزکاة - اوصاف المستحقين    
28  الزکاة - اوصاف المستحقين    
29  الزکاة - اوصاف المستحقين    
30  الزکاة - اوصاف المستحقين    
31  الزکاة - اوصاف المستحقين    
32  الزکاة - اوصاف المستحقين    
33  الزکاة - اوصاف المستحقين    
34  الزکاة - اوصاف المستحقين    
35  الزکاة - اوصاف المستحقين    
36  الزکاة - اوصاف المستحقين    
37  الزکاة - اوصاف المستحقين    
38  الزکاة - اوصاف المستحقين    
39  الزکاة - اوصاف المستحقين    
40  الزکاة - اوصاف المستحقين    
41  الزکاة - اوصاف المستحقين    
42  الزکاة - اوصاف المستحقين    
43  الزکاة - اوصاف المستحقين    
44  الزکاة - اوصاف المستحقين    
45  الزکاة - اوصاف المستحقين    
46  الزکاة - اوصاف المستحقين    
47  الزکاة - اوصاف المستحقين    
48  الزکاة - اوصاف المستحقين    
49  الزکاة - اوصاف المستحقين    
50  الزکاة - اوصاف المستحقين    
51  الزکاة - اوصاف المستحقين    
52 الزکاة - اوصاف المستحقين    
53  الزکاة - اوصاف المستحقين    
54  الزکاة - اوصاف المستحقين    
55  الزکاة - اوصاف المستحقين    
56  الزکاة - اوصاف المستحقين    
57  الزکاة - اوصاف المستحقين    
58  الزکاة - اوصاف المستحقين    
59  الزکاة - اوصاف المستحقين    
60  الزکاة - اوصاف المستحقين    
61  الزکاة - اوصاف المستحقين    
62  الزکاة - اوصاف المستحقين    
63  الزکاة - اوصاف المستحقين    
64  الزکاة - اوصاف المستحقين    
65  الزکاة - اوصاف المستحقين    
66 الزکاة - اوصاف المستحقين    
67 الزکاة - اوصاف المستحقين    
68 الزکاة - اوصاف المستحقين    
69 الزکاة - اوصاف المستحقين    
70 الزکاة - اوصاف المستحقين    
71 الزکاة - اوصاف المستحقين    
72 الزکاة - اوصاف المستحقين    
73 الزکاة - اوصاف المستحقين    
74 الزکاة - اوصاف المستحقين    
75 الزکاة - اوصاف المستحقين    
76 الزکاة - اوصاف المستحقين    
77 الزکاة - اوصاف المستحقين    
78 الزکاة - اوصاف المستحقين    
79 الزکاة - اوصاف المستحقين    
80 الزکاة - اوصاف المستحقين    
81 الزکاة - اوصاف المستحقين    
82 الزکاة - اوصاف المستحقين    
83 الزکاة - اوصاف المستحقين    
84 الزکاة - اوصاف المستحقين    
85 الزکاة - اوصاف المستحقين    
86 الزکاة - اوصاف المستحقين    
87 الزکاة - اوصاف المستحقين  
88 الزکاة - اوصاف المستحقين  
89 الزکاة - اوصاف المستحقين    
90 الزکاة - اوصاف المستحقين    
91 الزکاة - اوصاف المستحقين    
92  الزکاة - اوصاف المستحقين    
93  الزکاة - اوصاف المستحقين    
94  الزکاة - اوصاف المستحقين    
95  الزکاة - اوصاف المستحقين    
96  الزکاة - اوصاف المستحقين    
97  الزکاة - اوصاف المستحقين    
98  الزکاة - اوصاف المستحقين    
99  الزکاة - اوصاف المستحقين    
100  الزکاة - اوصاف المستحقين    
101  الزکاة - اوصاف المستحقين    
102  الزکاة - اوصاف المستحقين    
103  الزکاة - اوصاف المستحقين    
104  الزکاة - اوصاف المستحقين    
105  الزکاة - اوصاف المستحقين    
106  الزکاة - اوصاف المستحقين    
107  الزکاة - اوصاف المستحقين    
108  الزکاة - اوصاف المستحقين    
109  الزکاة - اوصاف المستحقين    
110  الزکاة - اوصاف المستحقين    
111  الزکاة - اوصاف المستحقين    
112  الزکاة - اوصاف المستحقين    
113  الزکاة - اوصاف المستحقين    
114  الزکاة - اوصاف المستحقين    
115  الزکاة - اوصاف المستحقين    
116  الزکاة - اوصاف المستحقين    
117  الزکاة - اوصاف المستحقين    
118  الزکاة - اوصاف المستحقين    
119  الزکاة - اوصاف المستحقين    
120  الزکاة - اوصاف المستحقين    
121  الزکاة - اوصاف المستحقين    
122  الزکاة - اوصاف المستحقين    
123  الزکاة - اوصاف المستحقين    
124  الزکاة - اوصاف المستحقين    
125  الزکاة - اوصاف المستحقين    
126  الزکاة - اوصاف المستحقين    
127  الزکاة - اوصاف المستحقين    
128  الزکاة - اوصاف المستحقين    
129  الزکاة - اوصاف المستحقين    
130  الزکاة - اوصاف المستحقين    
131  الزکاة - اوصاف المستحقين    
132  الزکاة - اوصاف المستحقين    
133  الزکاة - اوصاف المستحقين    
134  الزکاة - اوصاف المستحقين    
135  الزکاة - اوصاف المستحقين    
136  الزکاة - اوصاف المستحقين    
137 الزکاة - اوصاف المستحقين    
138  الزکاة - اوصاف المستحقين    
139  الزکاة - اوصاف المستحقين    
140  الزکاة - اوصاف المستحقين    
141  الزکاة - اوصاف المستحقين    
142  الزکاة - اوصاف المستحقين    
143  الزکاة - اوصاف المستحقين    
144  الزکاة - اوصاف المستحقين    
145  الزکاة - اوصاف المستحقين    
146  الزکاة - اوصاف المستحقين    
147  الزکاة - اوصاف المستحقين    
148  الزکاة - اوصاف المستحقين    
149  الزکاة - اوصاف المستحقين    
150  الزکاة - اوصاف المستحقين    
151 الزکاة - اوصاف المستحقين    
152 الزکاة - اوصاف المستحقين    
153 الزکاة - اوصاف المستحقين    
154 الزکاة - اوصاف المستحقين    
155 الزکاة - اوصاف المستحقين    
156 الزکاة - اوصاف المستحقين    
157 الزکاة - اوصاف المستحقين    
158 الزکاة - اوصاف المستحقين    
159 الزکاة - اوصاف المستحقين    
160 الزکاة - اوصاف المستحقين    
161 الزکاة - اوصاف المستحقين    
162 الزکاة - اوصاف المستحقين    
163 الزکاة - اوصاف المستحقين    
164 الزکاة - اوصاف المستحقين    
165 الزکاة - اوصاف المستحقين    
166 الزکاة - اوصاف المستحقين    
167 الزکاة - اوصاف المستحقين    
168 الزکاة - اوصاف المستحقين    
169 الزکاة - اوصاف المستحقين    
170 الزکاة - اوصاف المستحقين  
171 الزکاة - اوصاف المستحقين  
172 الزکاة - اوصاف المستحقين    
173 الزکاة - اوصاف المستحقين    
174 الزکاة - اوصاف المستحقين    
175  الزکاة - اوصاف المستحقين    
176  الزکاة - اوصاف المستحقين    
177  الزکاة - اوصاف المستحقين    
178  الزکاة - اوصاف المستحقين    
179  الزکاة - اوصاف المستحقين    
180  الزکاة - اوصاف المستحقين    
181  الزکاة - اوصاف المستحقين    
182  الزکاة - اوصاف المستحقين    
183  الزکاة - اوصاف المستحقين    
184  الزکاة - اوصاف المستحقين    
185  الزکاة - اوصاف المستحقين    
186  الزکاة - اوصاف المستحقين    
187  الزکاة - اوصاف المستحقين    
188  الزکاة - اوصاف المستحقين    
189  الزکاة - اوصاف المستحقين    
190  الزکاة - اوصاف المستحقين    
191  الزکاة - اوصاف المستحقين    
192  الزکاة - اوصاف المستحقين    
193  الزکاة - اوصاف المستحقين    
194  الزکاة - اوصاف المستحقين    
195  الزکاة - اوصاف المستحقين    
196  الزکاة - اوصاف المستحقين    
197  الزکاة - اوصاف المستحقين    
198  الزکاة - اوصاف المستحقين    
199  الزکاة - اوصاف المستحقين    
200  الزکاة - اوصاف المستحقين    
201  الزکاة - اوصاف المستحقين    
202  الزکاة - اوصاف المستحقين    
203  الزکاة - اوصاف المستحقين    
204  الزکاة - اوصاف المستحقين    
205  الزکاة - اوصاف المستحقين    

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

سایت جدید

.

استفتائات جدید

.

1) ابراز تولی و تبری
س) آنچه که بر هر مسلمانی واجب است در تبری و تولی، چگونه باید ابراز گردد؟
ج) بلی تولی و تبرّی واجب است و کفایت می کند بگوید: من دوستم با کسی که ائمه(ع) را دوست دارد و دشمنم با آن که با اهل بیت (ع) دشمن باشد.

 

2) کفن غصبی
س) شخصی فوت کرده و ما بعد از مدتی(20 یا 30 روز) متوجه شدیم کفن غصبی است حکم شرعی آن چیست؟
ج) اگر صاحب کفن راضی نگردد باید نبش قبر شود و کفن و به صاحبش برگردد.

 

3) ارجحیت نماز نافله
س)خواندن نافله نمازهای یومیه ارجحیت داردیا خواندن تعقیبات نماز؟
ج) نماز از تعقیبات دیگر ارجح است به جز تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها.

حدیث

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297
VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR