السلام علیک یا رسول الله (ص)


به مناسبت سالروز رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام مجلس عزا و سوگواری

در دفتر حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی برگزار می گردد.


زمان: جمعه 26 آبان به مدت سه روز از ساعت:10:30

 احکام قرض و ربا

1 – اگر کسی چیزی را قرض بدهد وشرط کند که جنس دیگری را به او به کمتر از قیمتش بفروشد یا جنسی را به بیشتر از قیمتش از او بخرد آیا این کار صحیح است؟
ج : این قرض صحیح نیست و ربا است. بلی اگر قرض گیرنده جنس را به قرض دهنده بفروشد به کمترازقیمیت یا به زیادتر بخرد و شرط کند که به او مقداری قرض بدهد این مانعی ندارد اگرچه نتیجه یکی است.


2- اگر کسی قرض بگیرد و شرط اضافه کند آیا این کار صحیح است یا نه؟
ج : آنچه صحیح نیست شرط اضافه به نفع قرض دهنده است. پس اگر شرط اضافی به گیرنده قرض باشد مانعی ندارد. مثلا اگر تاجری برات(حواله) بدهد و شرط اضافی کند به برات دهنده حرام می شود ولی اگر شرط اضافی ازبرات دهنده باشد به برات گیرنده مانع ندارد.مثل اینکه زید صد هزار تومان به تاجری بدهد و بگوید نود هزار تومان در شهردیگر به عمرو بدهد که این شرط مانعی ندارد ولی اگر صد هزارتومان بدهد و شرط کند که صدو ده هزار تومان در شهر دیگری به عمرو بدهد این عمل حرام می باشد.


3- اگر زید به عمرو مبلغ صد هزار تومان بدهکار باشد نقد یا مدت دار و عمرو مبلغ مزبور را به شخص ثالث به مبلغی کمتر نقدا بفروشدکه شخص ثالث آن را مثلا یک ماه بعد از زید بگیرد این کار صحیح است یا نه؟
ج : ظاهرا مانعی ندارد.


4 – اگر کسی یک تن قند را با یک تن شکر معاوضه نماید و مبلغی بیشتر به عنوان اجرت ساختن قند هم بگیرد و یا یککیلو طلای ساخته شده مثل النگو وانگشتر و... را با یک کیلو شمش طلا به اضافه ی مبلغ دستمزد معاوضه کند معامله صحیح است یا نه؟
ج : این کار ربا وحرام است و برای فراراز ربا باید شکر یا شمش طلارا به قیمت به طرف مقابلبفروشد و سپس قند یا طلای ساخته شده را به قیمت از طرف مقابل بخرد و بعد تهاتر کند و مبلغ اضافیرا بگیرد.


5 – شخصی به کسی مبلغی را قرض می دهد ولی سود معینی طینمی کند بلکه میگوید چیزی به من بده ایا این قرض حکم ربا دارد یا نه؟
ج : بلی در حکم رباست ولی اگر چیزی نگوید و خود طرف چیزی بدهد این پول اضافه حلال است.


6 – شخصی خانه بدهکاررا ازطریق مزایده بابت طلب تصرف نموده است آیا این تصرف جایزاست یا نه؟
ج : خانه مسکونی از نستثنیات دیون است و طلبکار نمیتواند بابت طلب خود آن را تصرف نماید مگراینکه خانه چند قسمت باشد ومدیون به آن قسمت نیازی نداشته باشد و اگرخود بدهکار آن را به تصرف طلبکار درآورد بهترعدم قبول است.


7 – موسسه ای مثل صندوق قرض الحسنه وام بدون ربح و سود می دهد ولی شرط آن این است که وام گیرنده ازشش ماه قبل مبلغی را به صندوق بپردازد. آیا این عمل صحیح است یا نه؟
ج : این شرط ازطرف موسسه یا شخص جایزنیست.


8 – ربا گرفتن و ربا دادن به کفارو بانکهای اسلامی چه حکمی دارد؟
ج : ربا گرفتن از کفارجایزاست و اما ربا دادن به کفار جایزنیست و اما ربا گرفتن و ربا دادن از بانکهای اسلامی جایزنیست و نیزاز کافر ذمی که به شرایط ذمه عمل کند هم جایز نمیباشد.


9 – آیا محاسبه نرخ تورم در دیون و مطالبات ربا محسوب می شود؟
ج : خالی از اشکال نیست.


10 – آیا خسارت تاخیر پرداخت دین شرعی می باشد؟ اخذ این نوع خسارت ا ز کفارچه حکمی دارد؟
ج : شرعی نیست ودر کفار از باب تقاص مانعی ندار.


11 – اگر خسارت تاخیر پرداخت دین ه صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جایزاست یا نه؟
ج : جوازش بعید نیست اگر معین باشد مثلا بگوید اگر خرج کردم برای وصول از شهر ومسافرت و ... .


12 – در محله ما همسایه ها صندوق قرض الحسنه ای به این صورت تشکیلداده اند که هر یک از اعضا هر ماه مبلغی معین حق السهم می دهد ودر هر ماه به صورت قرعه به یک یا چند نفراز اعضا مبلغی مشخص قرض می دهند و برای ماه بعد نام افرادی که قرض گرفته اند خط می خورد و افراد دیگری در قرعه شرکت میکنند و این دورادامه می یابد تا همه وام بگیرند و سپس دوباره قرعه کشی با شرکت همه از نو شروع میشود. آیا چنین کاری جایز است؟
ج: خالی از اشکال نیست.


13 – معامله پول با پول چه حکمی دارد؟
ج : در نسیه خالی ازاشکال نیست مگر اینکه مثلا ریال را به دلار یا سکه های خرد ریال ایرانی را با اسکناس های ریال ایرانی معامله کنند وحاصل اینکه باید بین ثمن ومثمن در اوصاف با هم اختلاف داشته باشند و الا قرض می شود.


14 – آیا جایزاست مثلا مبلغ یک میلیون دلار را به مدت یک سال به مبلغ مثلا نهصد میلیون تومان بفروشیم؟
ج : صحیح است.


15 – شخصی دارای حساب بانکی است و پول نیاز دارد وناچاراست از کسی قرض بگیرد. آیاجایزاست مبلغ مورد نیاز را به صورت یک ساله از طرف مقابل به مبلغی زیاد تر از آن مبلغ بخرد و در برابر آن چک یک سال بعد را بنویسد و به بدهد؟
ج : جایزنیست.


16 – قرض نمودن دذ چه مواقعی واجب می شود؟
ج : اگر مظطر به قرض گرفتن باشد واجب است.


17 – آیا در قرض عقد لازم است کهاگر عین قرض شده موجود باشد قرض دهنده حق فسخ نداشته باشد یا خیر؟
ج : عقد لازم است و صاحب مال نمی تواند عین مال را درخواست کند.


18 – در موردی که مال قرض شده قیمی باشد مانند گوسفند و امثال آن که قیمت بر ذمه قرض گیرنده ثابت می شود نه مثل. آیا باید قیمت زمان قرض گرفتن را بدهد یا قیمت وقت پرداخت بدهی؟
ج : مشهور قیمت وقت قرض است ولی در صورت اختلاف در قیمت با مالک مصالحه کند.


19 – آیا در قرض قبض واقباض شرط است یا نه؟
ج : قبض در قرض شرط است.


20 – شخصی وکیل است از طرف وام دهنده که پول او را به وام گیرنده بدهد و سپس اقساط را از وام گیرنده و بدهکار جمع آوری نموده و به طلبکار برگرداند و در این کار از بدهکار اجرت بگیرد بدون اینکه میان طلبکار و بدهکار هیچ شرطی باشد. آیا چنین کاری صحیح است و ربا نیست؟
ج : اگر در مقابل عمل اجرت بدهد اشکالی ندارد.


21 – اگر کسی از روی اضطرار برای حفظ جان خود یا عیال و اولادش قرض ربوی بگیرد آیا چنین کاری صحیح است؟
ج : ضرورت حرمت را بر می دارد.


22 – شخصی به دیگری مبلغی را قرض میدهد و شرط میکند که مثلا دوماه دیگر جنس معینی را به قیمت که شده مبلغی ارزانتر حساب نماید . آیا این معامله صحیح است یا نه؟
ج : خالی ازاشکال نیست.


23 – قرض به شکل کارمزد چه حکمی دارد؟
ج : صحیح نیست و رباست.


24 – آیا می توان با رئیس شعبه بانک عوض معامله ربوی بیع شرط کرد یا نه؟
ج : اگر رئیس شعبه این اختیار را داشته باشد مانعی ندارد.


25 – مستدعیست مستثنیات دین را بیان فرمایید.
ج : مستثنیات دین عبارت است از خانه ولباس که به آن احتیاج داشته باشد بلکه هر چیزی که در زندگی به آن احتیاج دارد و بدون آن در عسروحرج باشد.


26 – حلیت دریافت ربا بین مرد وهمسر در همسرصیغه ای هم جریان دارد یا نه؟
ج : ظاهرا در این مسئله همسر دائمی و همسر متعه فرقی ندارند..

 

27 - آیا تعهد به پرداخت اندوخته ریاضی بیمه نامه عمروسرمایه گذاری توسط شرکت بیمه  مصداق حکم ربا نمی باشد؟
ج: پرداخت اضافهی بیمه طبق قرارداد ربا نیست.

 

28 - وام گرفتن از بانك هاي دولتي چه حكمي دارد؟ 
ج: اگر صرف وام باشد جایز نیست. مگر اینکه داخل در عقود صحیحه باشد مثلاً بانک شما را وکیل کند که با پول بانک خانه یا جنس دیگر بخرید و سپس به قیمت بالا به خود انتقال دهید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

سایت جدید

.

استفتائات جدید

.

1) ابراز تولی و تبری
س) آنچه که بر هر مسلمانی واجب است در تبری و تولی، چگونه باید ابراز گردد؟
ج) بلی تولی و تبرّی واجب است و کفایت می کند بگوید: من دوستم با کسی که ائمه(ع) را دوست دارد و دشمنم با آن که با اهل بیت (ع) دشمن باشد.

 

2) کفن غصبی
س) شخصی فوت کرده و ما بعد از مدتی(20 یا 30 روز) متوجه شدیم کفن غصبی است حکم شرعی آن چیست؟
ج) اگر صاحب کفن راضی نگردد باید نبش قبر شود و کفن و به صاحبش برگردد.

 

3) ارجحیت نماز نافله
س)خواندن نافله نمازهای یومیه ارجحیت داردیا خواندن تعقیبات نماز؟
ج) نماز از تعقیبات دیگر ارجح است به جز تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها.

حدیث

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963
VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR