السلام علیک یا رسول الله (ص)


به مناسبت سالروز رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام مجلس عزا و سوگواری

در دفتر حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی برگزار می گردد.


زمان: جمعه 26 آبان به مدت سه روز از ساعت:10:30

 احکام ارث

1 – شخصی زمینی را که عرصه اش اربابی بوده کشت می کرد. بعد از فوت پدر و الغاء رژیم سابق یکی از فرزندانش از طریق اداره کشاورزی به نام خود سند صادر کرده است . حکم این زمین را نسبت به سایر ورثه بیان فرمایید.
ج : اگر مالک شرعی داشته و با رضایت او به کشاورزان تملیک شده در تصرف زمین نظر مالک معتبراست و اگر مالک شرعی نداشته نظر حاکم معتبراست.


2 – زید معامله ی سر قفلی کرده و دکان سرقفلی دست پسران او می باشد . آیا بعد از فوت زید اولاد او ذکورا و اناثا از آن سرقفلی ارث می برند یا نه؟ و در صورت ارث بردن به قیمت زمان معامله است یا زمان فوت زید یا زمان فروش می باشد؟
ج: اصل یرقفلی اگر به طریق شرعی و صحیح بوده باشد مثل اموال دیگر بین وراث تقسیم می شود.


3 – آیا ارث زن در صورتی که شوهر در حال مرض طلاق بدهد مخصوص طلاق رجعی است یا بائن را هم شامل می شود؟
ج : مخصوص طلاق رجعی نیست البته باشرایطی که درمحل آن گفته شده.


4 – زنی فوت شده است که شوهر دارد ودو خواهر مادری و یک خواهرزاده ابوینی وارث او هستند. مال او را چطور تقسیم می کنند؟
ج : شوهر نصف می برد و بقیه در بین دو خواهر مادری به صورت نصف تقسیم می شود.


5- شخصی با زنی ازدواج کرده و مدتی با هم بوده اند و خلوت کرده اند ولی عمل زفاف انجام نیافته. اکنون مرد وفات کرده است .آیا زن تمام مهر را می برد یا نصف را؟
ج : نصف را قطعا می برد و در نصف بقیه باید صلح کرد واگر زن بمیرد باید مرد تمام مهرزنش را به وراث او بدهد.


6- ارث کسی که دو سر در یک بدن دارد چگونه است؟
ج : اگر با هم بیدار شوند یک نفر هستند و الا دو نفر می باشند.


7 – شخصی به پسرش یککامیون به عنوان ارث داده که بعد از فوت از پدرش ارث نبرد .آیا این پسر بعد از فوت پدر از او ارث می برد یا نه؟
ج : شرط ارث نبردن صحیح نیست ولی اگر به این شرط عمل نکرد وراث حق دارند اعطای به آن پسر را فسخ کنند اگر پدر شرط فسخ کرده باشد ولی بهترین راه این است که پدر وصیت کند که مال بین وراث غیر ازاین پسر تقسیم شود و سهم این پسر هم به دیگران داده شود و آن پسر این وصیت را قبول کند که در این صورت نمی تواند از اجازه خود برگردد.


8 – شخصی که فوت کرده یک خواهر دارد و یک خواهرزاده . تقسیم ارث چگونه خواهد بود؟
ج : همه مال به خواهر می رسد.


9 – مورث ربا خوار بوده و مال او مخلوط به ربا است . آیا لازم است وارث مقدار ربا را جدا کند؟
ج : ظاهرا لازم نیست مگرعین آن باقی باشد.


10 – کسانی که در تصادفات و نظیر آن ( غیر از مهدوم وغرقی) فوت می کنند معلوم نمی شود کدام قبل فوت شده است . توارث بین آنان به چه صورت است؟
ج : اظهر این است که حکم آنها مثل مهدوم و غرقی می باشد . یعنی هر یک را یک بار مقدم و بار دیگر موخر فرض می کنند به صورتی که در بابش گفته شده است.


11 – زن از زمینهای غیر از خانه ارث می برد یانه؟
ج : احتیاط واجب این است که وراث مصالحه شود.


12 – مردی مرده است و ورثه دیگری ازبنی اعمام و امثال آنها در طبقات وراث ندارد جز امام(ع) . آیا تمام ماترک به زن می رسد یا مال حاکم شرع است؟
ج : بنا به اظهر بقیه مال به حاکم شرع می رسد که در خیرات صرف می شود.


13 – اگر مردی زن بیماری را عقد کرد و قبل از دخول مرد زن با همان مرض فوت کند آیا مرد از او ارث می برد؟
ج : بلی ارث می برد.


14 – مردی فوت کرده و ورثه می دانند که مهریه همسرش را پرداخت نکرده است . آیا مهریه را باید از مال مرد به زن پرداخت کنند یا حق مهر همسر از بین رفته است؟
ج : باید از مال شوهر اول پرداخت شود.


15 – شخصی متوفی پدر و مادر و زوجه غیر مدخوله دارد . نحوه تقسیم ارث را بیان فرمایید.
ج : زن ربع مال را می برد وبقیه مال برای ابوین است . دو قسمت بر پدر و یک قسمت بر مادر.


16 – شخصی وصیت می کند که در هنگام تقسیم ارث فرقی بینن دختر و پسر قائل نشوند.چنین وصیتی نافذ است یا نه؟
ج : اگر اضافه مال که به دختر وصیت کرده از ثلث مال اضافه نباشد صحیح است و الا باطل است مگر ورثه قبول کنند.


17 – شخصی در زمان حیات با پرداخت مبلغی به عنوان مصالحه حق ارث را از تنها وارث خود سلب نموده و او اقرار کرده که مشارالیه هیچگونه حقی نسبت به ارث این شخص ندارد. آیا چنین کاری جایز است؟
ج : با این کار ارث ساقط نمی شود و طریق اصلاح اینگونه وصیت را در مساله 7 گفتیم.


18 – کسانی که حق مسلمی در در ارث یک شخص دارند ولیادعای آن حق را نمی کنند آیا پس از فوت آنها ورثه ایشان حق دارند در این مورد ادعا کنند؟
ج : اگر سهم خود را به ورثه دیگر داده اند نمی توانند ادعا کنند.


19 – چگونگی ارث بردن زن و شوهر از همدیگر در صورتی که وارث دیگر نباشد را بیان فرمایید.
ج : مرد تمام مال زن را ارث می برد ولی در زن اگر تمام طبقات وارثین نباشند بقیه مال به حاکم شرع می رسد.


20 – آیا زن از آب قنات یا چاه یا چشمه ارث می برد؟
ج : در آبهایی که بعدا خارج می شود حکم زمین را دارد که با ورثه صلح می شود.


21 – آیا مهریه زن جزء ترکه اوست و اگر جزء ترکه او است آیا شوهر می تواند به نسبت سهم الارث خود از آن کسر و مانده مهریه را به سایر ورثه زن ( از زوجه خود) پرداخت نماید؟
ج : بلی می تواند سهم خود را کسر کند.


22 – آیا ازوجه از پولی که عوض دیه ی خون شوهر پرداخت می شود حقی دارد؟چه مقدار؟
ج : به مقدار ربع یا ثمن با توجه به میزان ارثیه.


23 – آیا در ارثیه قیمت روز پرداخت ملاک است با قیمت روز مرگ میت و اگر قیمت روز مرگ میت ملاک است آیا تورم این چند سال محاسبه می شود؟
ج : روز قسمت و پرداخت ملاک است.


24 – دیه را چه کسی می برد؟
ج : در دیه ی خطا وراث همگی ارث می برند ولی اگر قاتل خطایی وارث باشد سهم بردن او از دیه خالی از اشکال نیست و در قتل عمدی قاتل از دیه هم سهم ندارد.


25 – آیا در صورتی که وارثان توافق کنند می توانند خلاف سهام ارث عمل نمایند؟
ج : اگر رضایت باشد مانعی ندارد و در واقع اضافه را هبه می کنند.


26 – آیا بهایی از مسلمان ارث می برد؟ مسلمان از بهایی چطور؟
ج : بهایی بلکه کافر مطلقا از مسلمان ارث نمی برد در عکس می برد.


27 – آیا ید متصرفین (ورثه) بعد از صدور حکم موت و تقسیم ترکه بین آنها امانی است یا ضمانی؟
ج : اگر دیگر وراث اجازه دادند امانی است والا ضمانی است.


28 – آیا تفنگ و سلاحهای مدرن هم مثل شمشیر به پسربزرگ می رد؟
ج : مشکل است. باید مصالحه با وراث کرد.


29 – اگر مردی دو پسر داشته که هم سن بوده و از دیگر فرزندان او بزرگتر باشد حبوه به کدام یک می رسد؟
ج : اگر هر دو در یک آن متولد شده باشند مشترکا مالک می شوند.


30 – تکلیف اموال کسی که مفقودالاثر شده و اکنون حدود 20 سال است که از او خبری نیست چیست؟
ج : اگر قطع و یقین پیدا شود که مرده اموالش بین وراث تقسیم می شود.


31 – در صورتی که میت هیچ یک از طبقات ارث را نداشته باشد تکلیف اموال او چیست؟
ج : به حاکم شرع می رسد.


32 – شخصی که اهل کتاب است فوت نموده و در بین ورثه او فقط یک پسرش مسلمان است در این صورت آیا به دیگر وارثین اعم اززن و اولاد و ... ارث می رسد یا اینکه ارثیه او فقط به پسر مسلمانش تعلق می گیرد؟
ج : مال فقط به پسرمسلمان می رسد.


33- شخصی که تمام خاندان و آشنایان او را زردشتی می دانند فوت شده و بعد از فوتش معلوم شده که چند سال قبل با زن مسلمانی به صورت موقت ازدواج کرده و در عقد نامه خود را مسلمان معرفی نموده است. در حالی که چنین چیزی را برای هیچ یک از اعضای خانواده و آشنایان مطرح نکرده بود و در هنگام مراسم دفن و ... که بر طبق رسوم زردشتیان انجام شده همسر و دوفرزند این مرد از زن مسلمانش حضور داشته اند و چنین اظهار نمودند. حال پس از گذشت چند سال از فوت این مرد یکی از فرزندان زردشتی او نیزمسلمان شده. اکنون خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
الف - آیا آن مرحوم مسلمان بوده است؟
ج : ازدواج دلیل مسلمان شدن او نیست و همینطور عقدنامه.
ب- آیا ازدواج انقطاعی آن مرحوم با زن مسلمان شرعا صحیح بوده است؟
ج : حکم به صحت مشکل است.
ج – آیا فرزندانی که از این وصلت به وجود آمده اند مشروع هستند و از ماترک او ارث می برند؟
ج : اموالش بین وارث تقسیم می شود و زن هم به غیر نیست از باب قاعده الزام ارث ببرد.
د – با وجودی که تا کنون دیون متوفی ادا نشده و ماترک آن مرحوم تقسیم نشده است و ضمنا تا کنون حکم قطعی حصر وراثت صادر نشده آیا پسر تازه مسلمان جزء ورثه او حساب می شود و از ماترک اوارث می برد؟
ج : پسر تازه مسلمان ارث نمی برد.


36 – شخصی فوت کرده و حدود سه میلیون تومان پول و مقداری اثاث از اومانده و کسی که وارث او باشد شناخته نشده است و معلوم نیست که وارث دارد یا نه. بفرمایید این مقدار پول و اثاث را چه کار کنند و به چه مصرفی برسانند و اگر از این پول قبر شخصی متوفی را درست کنند و سنگ روی قبرش بگذارند جایز است یا نه؟
ج : باید به حاکم شرع رجوع شود.


37 – شخصی فوت کرده و از او فقط دو پسر دایی و یک نوه عمو مانده است . دراین صورت ما ترک متوفی به کدام یک از آنها می رسد؟
ج : اگر در یک طبفه ارث نیستند کما اینکه ار سئوال معلوم است مال به پسر دایی ها می رسد.


38 – پدر و پسری همزمان در یک سانحه رانندگی به رحمت حق پیوسته اند. پدر دارای چند اولاد دیگر هم می باشد و پسری که همراه پدر درگذشته هم چند فرزند دارد آیا ازارث پدر بزرگ به این فرزندان یتیم چیزی می رسد؟
ج : اگر معلوم شود که در یک آن مرده اند توارث در بین نمی باشد .بنابراین چیزی به فرزندان پسر
نمی رسد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

سایت جدید

.

استفتائات جدید

.

1) ابراز تولی و تبری
س) آنچه که بر هر مسلمانی واجب است در تبری و تولی، چگونه باید ابراز گردد؟
ج) بلی تولی و تبرّی واجب است و کفایت می کند بگوید: من دوستم با کسی که ائمه(ع) را دوست دارد و دشمنم با آن که با اهل بیت (ع) دشمن باشد.

 

2) کفن غصبی
س) شخصی فوت کرده و ما بعد از مدتی(20 یا 30 روز) متوجه شدیم کفن غصبی است حکم شرعی آن چیست؟
ج) اگر صاحب کفن راضی نگردد باید نبش قبر شود و کفن و به صاحبش برگردد.

 

3) ارجحیت نماز نافله
س)خواندن نافله نمازهای یومیه ارجحیت داردیا خواندن تعقیبات نماز؟
ج) نماز از تعقیبات دیگر ارجح است به جز تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها.

حدیث

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963
VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR