السلام علیک یا رسول الله (ص)


به مناسبت سالروز رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام مجلس عزا و سوگواری

در دفتر حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی برگزار می گردد.


زمان: جمعه 26 آبان به مدت سه روز از ساعت:10:30

 احکام نیت روزه

روزه آن است كه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب چیزهایی که روزه را باطل می کند و شرح آن ها بعداً گفته می­شود، خودداری نماید.
نيّت
مسأله 1559 ـ لازم نيست انسان نيّت روزه را از قلب خود بگذارند ، يا مثلاً بگويد فردا را روزه مى‏گيرم ، بلكه همين قدر كه براى انجام فرمان خداوند عالماز اذان صبح تا مغرب كارى كه روزه را باطل مى‏كند، انجام ندهد كافى است و براى آنكه يقين كند تمام اين مدت را روزه بوده، بايد مقدارى پيش از اذان صبح و مقدارى هم بعد از مغرب از انجام كارى كه روزه را باطل مى‏كند، خوددارى نمايد.

مسأله 1560 ـ انسان مى‏تواند در هر شب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن شب نيّت كند و بهتر است که شب اول ماه هم نیت روزۀ همۀ ماه را بنماید.
مسأله 1561 ـ وقت نيّت روزه ماه رمضان از اول شب است تا اذان صبح.
مسأله 1562 ـ وقت نیت روزۀ مستحبی از اول شب است تا موقعی که به اندازۀ نیت کردن به مغرب وقت مانده باشد که اگر تا این وقت كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام نداده باشد و نیت روزۀ مستحبى كند، روزۀ او صحیح است.
مسأله 1563 ـ كسى كه پيش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پيش از ظهر بيدار شود و نيّت كند، روزه او صحيح است، چه روزۀ واجب باشد چه مستحب و اگر بعد از ظهر بيدار شود ، نمی تواند نیت روزۀ واجب نماید ولی در واجب مضیق مثل روزۀ ماه رمضان احتیاط واجب آن است که رجاءً نیت روزه بنماید و آن را تمام کند و بعد هم قضای آن را بجا آورد.
مسأله 1564 ـ اگر بخواهد غیر روزۀ رمضان روزۀ دیگری بگیرد بايد آن را معيّن نمايد، مثلاً نيّت كند كه روزۀ قضا يا روزه نذر مى‏گيرم، ولى در ماه رمضان لازم نيست نيّت كند كه روزه ماه رمضان مى‏گيرم، بلكه اگر نداند ماه رمضان است يا فراموش نمايد و روزه ديگرى را نيّت كند، روزه ماه رمضان حساب مى‏شود.
مسأله 1565 ـ اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نيّت روزه غير رمضان كند ، نه روزۀ رمضان حساب می­شود و نه روزه­ای که قصد كرده است .
مسأله 1566 ـ اگر مثلاً به نيّت روز اول ماه روزه بگيرد ، بعد بفهمد دوم يا سوم بوده ، روزه او صحيح است .
مسأله 1567 ـ اگر پيش از اذان صبح نيّت كند و بيهوش شود و در بين روز به هوش آيد بنابر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام نمايد ، و اگر تمام نكرد قضاى آن را بجا آورد.
مسأله 1568 ـ اگر پيش از اذان صبح نيّت كند و مست شود و در بين روز به هوش آيد ، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند و قضاى آن را هم بجا آورد .
مسأله 1569 ـ اگر پيش از اذان صبح نيّت كند و بخوابد و بعد از مغرب بيدار شود ، روزه‏اش صحيح است .
مسأله 1570 ـ اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است و پيش از ظهر ملتفت شود ، چنانچه كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام نداده باشد ، باید نیت کند و روزۀ او صحیح است و بنابر احتیاط لازم دوباره قضا نماید و اگر کاری که روزه را باطل می­کند انجام داده باشد یابعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است، روزه او باطل مى‏باشد. ولى بايد تا مغرب كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام ندهد و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا نمايد.
مسأله 1571 ـ اگر بچه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود ، بايد روزه بگيرد و اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نيست و بنابر احتیاط اگر آن روز را قصد روزه کرده است اتمام آن روز لازم است.
مسأله 1572 ـ كسى كه براى بجا آوردن روزۀ ميتى اجير شده اگر روزۀ مستحبى بگيرد اشكال ندارد ، ولى كسى كه روزه قضا دارد ، نمى‏تواند روزه مستحبّى بگيرد و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر روزۀ واجب دیگری داشته باشد و چنانچه فراموش كند و روزه مستحبّى بگيرد در صورتى كه پيش از ظهر يادش بيايد ، روزه مستحبى او بهم مى‏خورد و مى‏تواند نيّت خود را به روزۀ واجب برگرداند ، و اگر بعد از ظهر ملتفت شود ، روزه او باطل است و اگر بعد از مغرب يادش بيايد روزه‏اش صحيح است. بلی کسی که روزۀ قضا یا روزۀّ واجب دیگری بر عهده دارد، می­تواند برای گرفتن روزۀ میت اجیر شود .
مسأله 1573 ـ اگر غير از روزه ماه رمضان روزه معيّن ديگرى بر انسان واجب باشد ، مثلاً نذر كرده باشد كه روز معيّنى را روزه بگيرد ، چنانچه عمداً تا اذان صبح نيّت نكند ، روزه‏اش باطل است، و اگر نداند كه روزه آن روز بر او واجب است يا فراموش كند و پيش از ظهر يادش بيايد ، چنانچه كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام نداده باشد و نيّت كند، روزه او صحيح وگرنه باطل می­باشد.
مسأله 1574 ـ اگر براى روزه­ای که واجب است و روز آن معيّن نیست، مثل روزه كفّاره، عمداً تا ظهر نيّت نكند اشكال ندارد، بلكه اگر پيش از نيّت تصميم داشته باشد كه روزه نگيرد يا ترديد داشته باشد كه بگيرد يا نه، چنانچه كارى كه روزه را باطل مى­كند انجام نداده باشد و پيش از ظهر نيّت كند، روزه او صحيح است .
مسأله 1575 ـ اگر در ماه رمضان، پیش از ظهر، كافر ، مسلمان شود و از اذان صبح تا آن وقت كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام نداده باشد بنابر احتياط واجب بايد نیت روزه كند و روزه را تمام نماید و اگر مرتد پیش از ظهر توبه کند بنابر احتیاط واجب نیت کند و روزه بگیرد و عوض آن را هم بگیرد.
مسأله 1576 ـ اگر مریض پيش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت، كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام نداده باشد احتياط مستحب آن است که نيّت روزه كند و آن روز را روزه بگيرد.
مسأله 1577 ـ روزى را كه انسان شك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان ، واجب نيست روزه بگيرد و اگر بخواهد روزه بگيرد ، نمى‏تواند نيّت روزه ماه رمضان كند یا نیت کند كه اگر رمضان است روزه ماه رمضان و اگر ماه رمضان نيست، روزه قضا يا مانند آن باشد، و اگر به یکی از این دو قصد روزه بگیرد، باطل است اگرچه ماه رمضان باشد، بلکه باید نیت روزۀ قضا و مانند آن یا روزۀ مستحبی بنماید و چنانچه بعد معلوم شود ماه رمضان بوده، از ماه رمضان حساب مى‏شود .
مسأله 1578 ـ اگر روزى را كه شك دارد آخر شعبان است يا اول ماه رمضان ، به نيّت روزه قضا يا روزه مستحبى و مانند آن روزه بگيرد و در بين روز بفهمد كه ماه رمضان است ، بايد نيّت روزه ماه رمضان كند .
مسأله 1579 ـ اگر در روزه واجب معيّنى مثل روزه ماه رمضان مردّد شود كه روزه خود را باطل كند يا نه ، يا قصد كند كه روزه را باطل كند ، روزه‏اش باطل مى‏شود و باید امساک کند، بعد هم قضا بنماید، اگرچه از قصدی که کرده توبه نماید و کاری هم که روزه را باطل می­کند انجام ندهد.
مسأله 1580 ـ در روزه مستحب و روزه واجبى كه وقت آن معيّن نيست مثل روزه كفّاره ، اگر قصد كند كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام دهد ، يا مردّد شود كه بجا آورد يا نه ، چنانچه بجا نياورد اگر در روزه واجب پيش از ظهر و در روزه مستحب تا مغرب دوباره نيّت روزه نماید ، روزه او صحيح است .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

سایت جدید

.

استفتائات جدید

.

1) ابراز تولی و تبری
س) آنچه که بر هر مسلمانی واجب است در تبری و تولی، چگونه باید ابراز گردد؟
ج) بلی تولی و تبرّی واجب است و کفایت می کند بگوید: من دوستم با کسی که ائمه(ع) را دوست دارد و دشمنم با آن که با اهل بیت (ع) دشمن باشد.

 

2) کفن غصبی
س) شخصی فوت کرده و ما بعد از مدتی(20 یا 30 روز) متوجه شدیم کفن غصبی است حکم شرعی آن چیست؟
ج) اگر صاحب کفن راضی نگردد باید نبش قبر شود و کفن و به صاحبش برگردد.

 

3) ارجحیت نماز نافله
س)خواندن نافله نمازهای یومیه ارجحیت داردیا خواندن تعقیبات نماز؟
ج) نماز از تعقیبات دیگر ارجح است به جز تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها.

حدیث

حضرت علی علیه السلام اَلْخَيْرُ لا يَفْنى؛ كار خير هرگز فانى نمى شود. شرح غررالحكم: ج 1، ص 229
VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR